MenuCertyfikaty i Nagrody

 

 

Licznik odwiedzin

1241920
Obwieszczenie o przetargach:


ZARZĄD Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup urządzenia:

„Układ inercjalny do pomiaru prędkości kątowych

i przyspieszeń liniowych (Inertial Measurment Unit -IMU)

 Wymagania dla urządzenia zostały przedstawione w załączniku nr 1

- oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10.11.2017 r włącznie

– osobiście, kurierem, pocztą lub pocztą elektroniczną (e-mail).
W każdym przypadku decyduje data wpłynięcia oferty.

... czytaj dalej szczegóły przetargu        ...pobierz wymagania dla IMU (załącznik 1)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZARZĄD Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą:

„Demontaż dachów z płyt azbestowo-cementowych na istniejących budowlach
nr 141 i 156 i rozbiórka budowli nr 141 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10.06.2017 r włącznie – osobiście, kurierem lub pocztą.
W każdym przypadku decyduje data wpłynięcia oferty .

... czytaj dalej szczegóły przetargu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKAT

ZARZĄD Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą:

„Aranżacja pomieszczeń budynku nr 115 zlokalizowanego na terenie
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131 obr 5-60-02 przy ul. 1-go Maja 1 w Zielonce”

 Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii jawnej Zamawiającego -
budynek nr 115, pokój nr 200A (II piętro) do dnia 16 marca 2017 do godziny 14.30.
Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą.

... czytaj dalej szczegóły przetargu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKAT

 Na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.,
w dniu 8.12.2016 roku podjęło uchwałę nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
do dnia 30.12.2016 roku do godziny 13:00 w punkcie dotyczącym podjęcia uchwały
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
Wznowienie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi
w siedzibie Spółki, to jest w budynku biurowym przy ul. 1 Maja 1.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na

"Inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie sprawował nadzór
nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową budynków
o wewnętrznych numerach ewidencyjnych 111, 111A i 126A.

Oferty proszę składać w kancelarii Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce
(budynek biurowy, I piętro) w terminie do 18.11.2016 r. (decyduje data wpływu do spółki)
..
 ... czytaj dalej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje
dotyczącą:

"„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego pomieszczenia biblioteki na serwerownię
znajdującego się w budynku 100A, zlokalizowanego na terenie Wojskowych
Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131, obr 5-60-02 przy ul.1-go Maja 1
w Zielonce”

" Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii jawnej
Zamawiającego - budynek nr 115, pokój nr 200A (II piętro) do dnia 07 października 2016 r.
do godziny 14.30. Przed tym terminem oferty można składać w dni robocze
w godzinach od 7.00 do 15.00. Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą .
 ... czytaj dalej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze
do składania kompleksowych ofert w przetargu na realizację inwestycji:

"Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku
składającego się z części 111, 111A, 126A, zlokalizowanych
na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
na działce nr 131, obr 5-60-02 przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce"

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15.06.2016 włącznie - osobiście, kurirerem, pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
... czytaj dalej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce ogłasza że termin składania ofert
w przetargu na realizację inwestycji na temat:

"Zaprojektowanie oraz wykonanie obiektu malarni, śrutownicy (mechaniczne czyszczenie powierzchni)
oraz infrastruktury towarzyszącej, ppoż., budowlanej i wynikającej z przepisów dotyczących ochrony środowiska dla tego typu obiektów."

zostaje przedłużony do dnia 15.04.2016 pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian